RECYCON™ Element specialiserer sig i at fremstille betonelementer med 100% genindvundet materiale gennem urban mining. Vores faciliteter og produktionslinjer er helt fri for jomfruelige tilslag; vi fokuserer udelukkende på at genanvende ressourcer. Vores nuværende produktudvalg omfatter primært systemklodser samt afspærringsklodser, trafikelementer, og skræddersyede designelementer fremstillet af genindvundet materiale som knust beton, keramik fra sanitetsudstyr, gasbeton og ballast.

RECYCON™ fungerer som moderselskab for to datterselskaber, ledet af et bestyrelsesteam bestående af Per Engsø Larsen som formand, Anders Gjesing samt Annica og Jens Flade-Rasmussen.

Nordisk Beton, en af vores søsterselskaber, er en entreprenørvirksomhed, der primært beskæftiger sig med støbninger udført direkte på byggepladsen, herunder gulve, pladser, og vægge, anvendende traditionel beton. Det er dog planen, at alle fremtidige projekter skal anvende beton fremstillet udelukkende af genindvundet beton og cementtyper, der resulterer i lavere drivhusgasemissioner.

Samlet består vores team af 10 dedikerede medarbejdere fordelt på de tre selskaber, med ekspertise indenfor produktion, entreprenørarbejde, udvikling og administration, alle forenet i vores mission om at fremme bæredygtighed og innovation indenfor byggebranchen.

 

Vores vision

På globalt plan forbruges årligt 100 mia. tons råstoffer på at huse, ernære, beklæde og transportere verdens befolkning. Et tal, der forventes at blive fordoblet inden 2050. Byggeriet alene står for en tredjedel af ressourceforbruget, men står ligeledes for en tredjedel af alt affald. En stor andel af dette affald bliver ikke genbrugt direkte eller genanvendt og ender derfor – i Danmark – på deponi. Endelig udgør cement alene 7 % af globale drivhusgasudledninger. Det, mener vi, er et kæmpe ressourcespild, som der skal gøres noget ved.

Vores vision er et byggeri uden affald

RECYCONTM Element modtager sorteret affald, som ellers blot nyttiggøres som vejopfyld, eller i værste fald ender på deponi. Materialerne genanvender vi som tilslag i vores betonelementproduktion, frem for at anvende jomfruelige råstoffer i form af sand, grus og sten. Det gælder f.eks. sanitet (toiletter, håndvaske, keramik og glaserede tegl) og gipsresten, hvor gips sidder fast på tapet, og derfor ikke kan sendes til genanvendelse i ny gipsproduktion.

En del bygge- og anlægsaffald kan ikke eller bliver ikke tilstrækkelig kildesortret under nedrivning, vejarbejder og byggeri, hvorfor det ikke kan genanvendes og derfor ender som ballastprodukt til anvendelse i vejopbygning, eller går til deponi. Dette gælder f.eks. når mursten, tegl, gasbeton og mørtel hænger for godt sammen, eller fraktionerne er for små til at sortere.

RECYCONTM Element modtager ballastfraktioner, og har stor succes med at genanvende den i vores produktion. Fraktionen anvendes i elementstøbninger, hvor der i brugsfasen ikke er krav til konstruktionsbeton. Vi ser et kæmpe potentiale i  at kunne genanvende ballast som tilslag i betonproduktion, f.eks. ifm. genopbygning efter krig og jordskælv. Derfor er vi i øjeblikket i gang med et nyt projekt – RECYCONTM House, som er et husbyggeri, som skal bestå af byggematerialer indeholdende 100 % genanvendt materialer, heriblandt ballast.

Selvom RECYCONTM Element har opnået gode resultater med genanvendelsen af ballast, har vi en målsætning om at ændre fremtidens råstofkvoter til et øget fokus på urban mining og genanvendelse af sekundære ressourcer. Det gør vi kun med selektiv nedrivning og optimal kildesortering. Kildesortering er altafgørende for, at vi for alvor kan skabe en cirkulær økonomi omkring byggeriet, hvor anlægs- og byggematerialer kan genanvendes som nye råstoffer. 

Mange af vores betonelementer indeholder tidligere deponeringsegnet materialer, såsom sanitet. Det skal derfor sikres, at der foretages korrekt affaldshåndtering efter endt levetid. Vi tager vores betonelementer retur og  knuser dem, således at vi på ny kan genanvende dem i vores betonproduktion. Med vores elementproduktion går vi forrest med udvikling, råstofanalyser og styrkeprøvning, så vi endeligt kan få gjort op med affaldsbegrebet, opklassificeret genanvendt byggeaffald til sekundære ressourcer, og således holde endnu flere af Jordens råstoffer i cirkulation, når først de er udvundet.[1]

[1] End-of-Waste er en betegnelse for, når affald ophører med at være affald. Visse former for affald kan ophøre med at være affald, når det har gennemgået en nyttiggørelsesproces, herunder genanvendelse, og opfylder særlige kriterier udarbejdet til formålet.
  1. Stoffet skal være almindeligt anvendt til specifikke formål
  2. Der skal være et marked eller en efterspørgsel på stoffet
  3. Det skal opfylde de tekniske krav til de specifikke formål
  4. Anvendelsen af stoffet må ikke have generelle negative indvirkninger på miljø eller menneskers sundhed.
I dag findes der kun fælleseuropæiske kriterier for metal, glas og kobber. De enkelte medlemslande kan dog fastsætte kriterier fra sag til sag, hvilket skal ske i de enkelte kommuner.
I RECYCONTM  Element samarbejder vi med vores tilsynskommuner om at undersøge mulighederne for på at lave End-of-Waste kriterier på de affaldsfraktioner, vi genanvender i vores betonproduktion.
EU Kommissionen : https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en#end-of-waste-criteria